Přijaté panely

Konferenční výbor děkuje navrhovatelům za zaslané návrhy panelů a oznamuje, že byly  schváleny následující návrhy:

Jednotlivé příspěvky jsou v panelech řazeny abecedně, neodpovídají tedy časovému zařazení na konferenci.

Panel A1, A2 Dějiny české aktuální sociologie
Mgr. Miroslav Paulíček, Ph.D.

Vít Horák, Ph. D.:
Konflikt vědy a lidské zkušenosti na příkladu „aktuálního tématu“

PhDr. Dušan Janák, Ph.D.:
Sociologický žurnalismus jako žánr aktualizace sociologie?

Mgr. Jakub Mlynář, Ph.D.:
Jak se píše dnešek: Diskurzivní konstituce aktuálnosti

Miroslav Paulíček, Ph.D.:
Co všechno bychom měli vědět o společnosti, ale bojíme se zeptat Chalupného?

PhDr. Markéta Sedláčková, Ph.D.:
Aktuálnost rozervanosti moderního člověka dle TGM

doc. Marek Skovajsa, Ph.D.:
Vliv Gustiho rumunské sociologické školy na českou sociologii

Panel B1, B2 Novinky v metodologii sociálně vědního výzkumu
PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.

PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.:
Nový přístup v testování ekvivalence měření subjektivní osobní pohody

doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. – Mgr. Lucie Špráchalová:
Lze považovat dotazování na násilné sexuální praktiky za citlivé téma?

PhDr. Oldřich Čepelka:
Indexy aktivního stáří a kvality života a možnosti jejich využití

Mgr. Tomáš Diviák:
Není hvězda jako hvězda: identifikace klíčových aktérů v sociálních sítích

PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.:
Aktuální výzvy kvantitativní metodologie (nejen v ČR)

Mgr. et Mgr. Paulína Tabery – Mgr. Matouš Pilnáček:
Problematika volebních modelů ve vícestranickém systému: případová studie voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017

Panel C1, C2 Sociologie v době populismu
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.

prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. – PhDr. Daniel Topinka, Ph.D. – Mgr. Jana Korečková:
Trumpovy protiimigrantské narace a jejich odezva mezi českými nelegálními přistěhovalci v Chicagu

prof. PhDr. Silvia Miháliková, Ph.D.:
Prejavy a formy populizmu na Slovensku optikou politickej symboliky

doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.:
Kdo (ne)jsou dnešní dělníci?

Dino Numerato, Ph.D.:
Reflexivita a sociální změna v post-reflexivní éře

doc. Marek Skovajsa, Ph.D.:
„Lid“ vs. politický pluralismus v populismu

PhDr. Michal Tošner, Ph.D.:
Krajně pravicový populismus od počátku evropské migrační krize a jeho vliv na další politické směřování ČR: diskurzivní analýza

Panel D1, D2 Rodina, partnerské vztahy a zdraví v čase a prostoru
doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D., doc. PhDr. Iva Šmídová Ph.D.
D1 – doc. PhDr. Iva Šmídová Ph.D.

Petr Fučík, Ph.D.:
Postoje české veřejnosti ke střídavé péči

Mgr. Michaela Honelová:
Válka proti stárnutí: přehledová studie

doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.:
Perinatální ztráta – diagnózy a perspektivy české praxe kolem úmrtí dítěte u porodu

Mgr. Lucie Vondráčková:
Konstrukce rizika užívání hormonální antikoncepce

D2 – doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.

doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.:
A Maintained Flux: Trends in Educational Homogamy in Six European Countries from 1990 to 2016

PhDr. Alexandra Matejková:
Rodové stereotypy: Rola muža a ženy v súčasnej spoločnosti v česko-slovenskej komparácií

PhDr. Jiří Šafr, Ph.D.:
Sociální mobilita a prostorové zne/výhodnění? Perifernost místa bydliště v dětství v procesu dosahování statusu

Markéta Šetinová, MSc:
Role inteligence ve výběrovém párování: liší se partnerské preference maturantů podle kognitivních schopností?

Panel E1, E2 Rodina, partnerství a mezigenerační vztahy v pozdějším věku
PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.

PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.:
„Můj prostor, má nezávislosti a mé potěšení“ – významy přikládané novým partnerským vztahům navázaným v pozdějším věku

PhDr. Blanka Jirkovská, Ph.D. – Doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc. – PhDr. Lenka Emrová:
Vztah nastupující generace ke starším generacím

Marcela Petrová Kafková, Ph.D. – Lucie Galčanová, Ph.D.:
Význam rodinných a přátelských vztahů ve čtvrtém věku

Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D.:
Sociologie vnukovství: vnučky a vnuci v třígeneračních domácnostech

Mgr. Leona Stašová, Ph.D.:
Rodiče nebo prarodiče? Tranzice k rodičovství ve vyšším věku

Mgr. Martina Štípková, Ph.D.:
Partnerské vztahy a osamělost seniorů

Mgr. Michaela Žáková:
Způsoby formování „cítění se jako doma“ u žen žijících v třígeneračních domácnostech

Panel F Sociologie a vzdělání
PhDr. František Kalvas, Ph.D.

Mgr. Ing. Tomáš Doseděl:
Důsledky vzdělanostní expanze na českém trhu práce

Mgr. Nina Fárová – Mgr. Kateřina Cidlinská:
„Chceš dělat výzkum? Nemáme na tebe úvazek, ale můžeš si podat grant“. Prekérní podmínky vědecké práce v ČR a jejich dopady na různé skupiny akademiků a akademiček

Bc. et Mgr. Lucie Hrubá:
Proměňující se role vzdělání rodičů v dosažení vysokoškolského vzdělání potomků

doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.:
Sociologické výzkumy studentů a absolventů vysokých škol za posledních 60 let (se zaměřením na ČVUT v Praze)

doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. – PhDr. František, Kalvas, Ph.D.:
Motivace, preference a strategie studentů při výběru vysoké školy

Panel G Sociologie náboženství dnes a zítra
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.

prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.:
Nástin kognitivní sociologie náboženství

Mgr. Miroslav Tížik, Ph.D.:
Religiozita ako prienik národných a cirkevných vplyvov

PhDr. Roman Vido, Ph.D.:
Jak (ne)vysvětlit českou bezbožnost

Panel H Senioři a seniorky v české společnosti – problémy a příležitosti
Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.

Mgr. Petra Ezzeddine Ph.D.:
„ Ukrajinská pečovatelka- vhodné řešení pro Vaši rodinu“ : komodifikace a vyjednávání péče o seniory v domácím prostředí

Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D.:
Aktivní stárnutí jako nezamýšlený zdroj věkové a třídní diskriminace

Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D. – Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D.:
Co znamená aktivní stárnutí v rurálním kontextu?

Panel CH Řečové a multimodální aspekty sociální interakce
Mgr. Jakub Mlynář, Ph.D.

Mgr. Jakub Mlynář, Ph.D.:
Praktická časovost práce s digitální orální historií na třech gymnáziích v ČR

Jiří Nekvapil – Petr Kaderka:
Příběh členské kategorizační analýzy

Mgr. František Tůma, Ph.D.:
už končíme? ještě ne? mhm. em. yes.“: jak studenti angličtiny koordinují ukončení aktuální výměny během mluvení ve dvojicích

Panel I Sociologie a média
PhDr. Marie Jelínková, Ph.D.

PhDr. Marie Jelínková, Ph.D.:
Uprchlíci jako naše hranice: mediální diskurz uprchlíků během tzv. uprchlické krize v ČR

PhDr. Václav Štětka, Ph.D. – Mgr. Jaromír Mazák:
Kdo jsou čtenáři „alternativních“ online zpravodajských serverů v Česku?

Mgr. Renáta Sedláková,  Ph.D.:
Proměny informování o Romech v hlavním zpravodajství České televize – metodologické aspekty výzkumu mediální reprezentace

Panel J Výsledky empirických výzkumů
PhDr. Eva Krulichová, Ph.D.

Mgr. Jan Burianec:
2018 – Rok voleb. Co víme nového o tom, jak v České republice volíme?

PhDr. Eva Krulichová, Ph.D.:
Viktimizace a pocit bezpečí jako faktory ovlivňující spokojenost s životem

Mgr. Danica Schebelle – Mgr. Jan Kubát:
Dopady neúspěšné integrace do společnosti

Panel K Od neoliberálního k ne-liberálnímu kontextu: Sociální hnutí v temných dobách?
doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.

Mgr. Inna Bell:
Seeking Light at the End of the Tunnel: How Czech Non-Governmental Organisations Survive Illiberal Turns

Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.:
Emancipační projekty LGBT hnutí a hnutí lidí s postižením a limity „respectability politics“

PhDr. Marta Kolářová, Ph.D.:
Udržitelný životní styl a soběstačnost

Mgr. František Znebejánek, Ph.D.:
Radikalizace českého antiimigrantského hnutí

Panel L Sociologie a venkov
PhDr. Josef Bernard, Ph.D., doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.

Mgr. David Fiedor, Ph.D. – doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D. -doc. PhDr. Helena Kubátová, doc., Ph.D.:
Dostupnost primární zdravotní péče na venkově

prof. PhDr. Dušan, Lužný, Dr.:
Mizející komunikativní paměť a tradice moravského venkova

Pavel Pospěch:
Venkov jako znak a bitevní pole významů

PhDr. Josef Bernard, Ph.D.:
Kam zmizeli chudí venkované? Chudoba na ose venkov-město v evropských zemích

Panel M Mezinárodní migrace obyvatelstva: Máme se čeho bát?
Mgr. Dita Čermáková, Ph.D.

Bc. Vít Bořil – Bc. Jonáš Suchánek:
Dopady tzv. „migrační krize“ na negativní postoje vůči imigrantům a na volební podporu strany SPD

RNDr. Jiří Hasman, Ph.D.:
Regionální diferenciace ve vnímání mezinárodní migrace studenty středních škol a její podmiňující faktory

Mgr. Luděk Jirka, Ph.D.:
Etnická návratová migrace ze západní Ukrajiny: Migrační politika České republiky a strategické jednání potomků krajanů

Mgr. Lenka Pavelková, MSc.:
Globální myšlení českých studentů před a po „migrační krizi“

Panel N1, N2 Teorie aktér-sítí v české sociologii
Mgr. Petra Tlčimuková

Mgr. Milan Fujda, Ph.D.:
Zlomvazka: Praxe mimo víru a nevíru

Mgr. Tomáš Karger, Ph.D.:
Kultura a kognice jako explanační principy ve studiu kolektivní paměti

Tomáš Kobes, Ph.D.:
Symetrický relacionizmus Actor-Network-Theory

Zdeněk Konopásek:
Co je translace, sociologicky vzato

Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph. D.:
Radikální alterita práva: Teorie síťí-akterů v kvalitativním výzkumu právních praktik

Michal Synek – Dana Hradcová -Radek Carboch – Dita Jahodová:
Mezi tichem a záležitostmi péče: Etnografie kognitivní dis/ability

Mgr. Martin Švantner, PhD.:
Není aktéra bez aktantu: sociální věda, strukturální sémantika a jedna debata o povaze poznání skrze znaky

Mgr. Petra Tlčimuková:
Ontologie buddhovství aneb zkoumání sociologických kontroverzí na případu Ničirenova buddhismu

Panel O Analýza sociálních sítí
Mgr. Tomáš Diviák

Mgr. Tomáš Diviák:
Smrtící vazby: kombinace analytické sociologie a síťových modelů v případové studii metanolové aféry

Petr Ocelík – Lukáš Lehotský:
Diferenční participace: případ opozice vůči těžbě uhlí v Mostecké pánvi

Matouš Pilnáček:
Konceptualizace postoje jako sítě na příkladu prezidentských voleb

PhDr. Daniel Topinka, Ph.D. – Mgr. et Mgr. Tomáš Janků:
Analýza sociálních sítí cizinců z Ukrajiny a Indie v Brně

Panel P Vězeňství z perspektivy sociálních věd
Mgr. Lukáš Dirga

Mgr. Lukáš, Dirga:
Mezi teorií a praxí: reflexe vězeňského výzkumu z pozice „outsidera“ a „polooutsidera“

PhDr. Petr Juříček, Ph.D.:
Strach ve vězení – fikce nebo realita ?

Ing. Alena Lochmannová, MBA:
Tělo odsouzeného jako nástroj interpretace tzv. druhého života